תקנון מכללת לוסקי

תקנון אתרים של מכללת לוסקי בע”מ
https://lousky.co.il/ 
https://complemed.org/
https:// coursepro.online /
כל אחד מהם בנפרד וכולם ביחד
יקראו להלן coursepro.online ו/או מכללת לוסקי.

כללי

א. מטעמי נוחות בלבד התקנון נוקט לעיתים בלשון זכר יחיד, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד ולרבים.

ב. השימוש באתרי מכללת לוסקי ובאתר coursepro.online על תכניהם והשירותים הניתנים בהם, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. אם אינך מסכים, אז אל תעשה שימוש באתרים אלה.

ג. הרשמתך לקורס או הזמנת קורס באתר תחשב להסכמה מצדך לתנאים המפורטים בתקנון זה.

ד.  coursepro.online רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה.

אבטחה

אתרי מכללת לוסקי ובכלל זה אתר coursepro.online  מאובטחים באמצעות ssl ונהלים לאבטחת מידע המצמצמים סיכויים לחדירה ללא אישור לשרתים. אך מטבע הדברים אין בהם בטחון מוחלט. לפיכך coursepro.online אינם מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

איסוף נתונים

א. הנתונים באתרים מכללת לוסקי נמסרים על ידי הפונים והתלמידים באופן יזום במסגרת ביצוע ההרשמה באתרים השונים ולקוסים המתפרסמים מפעם לפעם. עם הרישום לאתרים, הפונים ללמודים והתלמידים נותנים בזאת את הסכמתם לצרפם לרשימת הדיוור של  coursepro.online ובכל האתרים של מכללת לוסקי לשם קבלת חומר פרסומי אחר מטעמם למייל או לטלפון הנייד שנמסרו  בהרשמה.

ב. לא תהא לפונים או לתלמידים כל טענה בגין שליחת ההודעות המוזכרת לעיל.

ג. הסרה מהדיוור ניתן לבצע אוטומטית עם קבלתה ו/או באמצעות פניה למייל של מכללת לוסקי louskycollege@gmail.com

זכויות יוצרים

א. כל התכנים, העיצוב והתצוגה באתר זה מהווים קנין רוחני של מכללת לוסקי בע”מ ומוגנים על פי חוק. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להוות עבירה פלילית.

ב. אין לבצע כל שינוי ו/או שימוש בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו ו/או בחומר הכתוב ו/או המוקלט ו/או המצולם המועבר לפונים או למשתתפי הקורסים.

ג. תכנים מכל סוג המפרים זכויות יוצרים, או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, יוסרו מיד לפי שיקול דעתנו.

ד. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מכללת לוסקי שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים, בתכולתה ובשירותיה על פי הצרכים ושיקול הדעת הבלעדי שלה. שינויים מסוג זה עלולים להביא למחיקת

ה. למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מכללת לוסקי, coursepro.online בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם, ובגין כל נזק תוצאתי, נלווה או ישיר (לרבות נזק בגין אובדן של נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או מהיעדר יכולת להשתמש בשירות.

תלמידים – תנאי רכישה

תנאי רכישה של קורסים דיגיטליים אונליין
לקורסים הדיגיטליים הרכישה באתר https://coursepro.online/
מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה על ידי חברת האשראי.

לאחר שבוצעה הקניה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי לקורסים דיגיטליים, קורסים אונליין שנרכשו באתרי מכללת לוסקי.

תנאי הרשמה וחידוש חברות בלשכה למקצועות בריאות משלימים

הרכישה באתר מכללת לוסקי ובאתר הלשכה מותנית בחידוש אוטומטי של החברות לאחר 365 ימים באמצעות הוראת קבע. תעודת מטפל מוכר או מכללה מוכרת תועלה לאתר בעברית לאחר בדיקת כשרות. אחריותו של הנרשם לבדוק את התעודה שהונפקה באתר הלשכה. מכללת לוסקי אינה מתחייבת לאשר חברות באופן אוטומטית אלא לאחר שהשתכנעה כי המטפל או המכללה עברו הכשרה מסודרת.
לאחר הרשמה ללשכה ולאחר שהתעודה עלתה לאתר, אין אפשרות ביטול ו/או החזר כספי.

תנאי השתתפות ורכישת קורסים ומסלולים פרונטלים:

הצהרה, הסכמה והתחייבות של הסטודנט:

 1. אני החתום מטה מצהיר כי מצב בריאותי תקין וכי אין מניעה רפואית להשתתפותי בלימודים.
 2. אני החתום מטה נוטל על עצמי את מלא האחריות לכל תוצאה בריאותית או נפשית וכל תוצאה אחרת העשויה לנבוע מהשתתפותי בלימודים.
 3. אני החתום מטה מצהיר כי שאלתי את כל השאלות שהיו לי וכי קראתי בעיון את נוהלי המכללה והבנתי אותם וכי אני מודע לכל הנהלים ודרכי הלימוד במכללת לוסקי.
 4. אני החתום מטה מצהיר כי ידוע לי שהמכללה רשאית בכל זמן לשנות את המסלול ותוכנית הלימודים ו/או את מקום הלימודים ו/או את זמני השיעורים, וכן את היקף שעות הלימוד על פי שיקול  דעתה הבלבדי, והיא שתקבע באופן בלעדי את שיבוץ המורים והמתרגלים במהלך הלימודים.
 1. ידוע לי כי השיעורים מועברים על ידי מורים ומתרגלים כפי שתקבע המכללה.
 2. ידוע לי כי אם אבקש להפסיק או לבטל לימודים מכל סיבה שהיא אני מחויב להודיע על כך במכתב רשום למשרדי המכללה, וכן ידוע לי כי לא יוחזר לי שכר הלימוד אלא על פי התנאים המפורטים בהסכם זה:

7.1   במקרה של ביטול לימודים חודש או יותר לפני תחילת הלימודים יוחזר לי כל שכר הלימוד למעט מחיר האבחון בסך 960 ₪ וכן דמי רישום וטיפול בסך 490 ₪, בתוספת מע”מ.

7.2   במקרה של ביטול לימודים 29 יום לפני תחילת הלימודים, אהיה חייב בתשלום  עבור 30 אחוז משכר הלימוד, בתוספת מחיר האבחון בסך 960 ₪  ומחיר דמי רישום וטיפול בסך 490 ₪ , בתוספת מע”מ.

7.3   במקרה של ביטול  לימודים 14 ימים  לפני תחילת הלימודים אהיה חייב בתשלום של 50 אחוז משכר הלימוד, בתוספת מחיר האבחון בסך 960 ₪  ומחיר דמי רישום וטיפול בסך 490 ₪ , בתוספת מע”מ.

7.4   במקרה של ביטול  או הפסקת לימודים 7 ימים אחרי תחילת לימודים, אהיה חייב בתשלום כל שכר הלימוד במלואו.

תנאים לרכישה לכל תוכניות הלימודים באתרי מכללת לוסקי

ל. חל איסור מוחלט להעביר פרטי גישה לאדם אחר. זכות השימוש לצפייה היא אישית ואינה ניתן להעברה, וזמן השימוש נגזר מחוזה הרכישה הפרטי.

מ. ל  coursepro.online הזכות לשנות את מחיר הקורס מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתו.

נ.  coursepro.online שומר על זכותו להפסיק שיווק של קורס בכל עת, לשלול זכות רכישה של זכות צפייה בקורס, לחסום אפשרות רכישה של קורס, והכל לפי שיקול דעתו.

ס. לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר רישום לקורס וקבלת אישור הרשמה.

ע. השימוש בתכני הקורסים (סרטונים, תמונות, טקסטים, PDF, אנימציות, קובצי קול ווידאו, תרגול) הוא אך ורק למטרות לימוד, הוראה, עיון ומחקר אישי, או למטרות שימוש הוגן המפורטות בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007 ובכפוף לרכישת רישוי צפייה אישי (פרטי)

פ. השימוש בקורסים כפוף לרכישת זכות צפייה לתכנים הרצויים.

צ. תקופת הזכות לצפייה בקורסים נקבעת בהסכם הרכישה, ואם לא צוין אחרת הינה ל-90 ימים ממועד רכישת הקורס.

ק. בכוונתנו שהאתר ושירותיו יהיו זמינים 24/7. יחד עם זאת אין אנו יכולים להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן אנו רשאים להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה וארגון. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

ר. המשתמשים אינם מורשים לעשות כל שימוש המנוגד לחוק ו/או לתנאי השימוש כדלקמן:

 • אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או לשנות כל חלק שהוא מהתכנים הדיגיטליים.
 • אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים, בכולם או בחלקם, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלוונטי, בלא קבלת הסכמה מפורשת של מכללת לוסקי בע”מ בכתב ומראש.
 • אין לשבש או להפריע לשירות או לסביבה/תשתית, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות, לאתר או לתוכן הדיגיטלי.
 • אין לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים על מנת להשיג גישה לתוכן הדיגיטלי.
 • אין להעביר, להשכיר, לתת רישיון משנה, להשאיל, להפיץ, להציג או לעשות שימוש בתוכן הדיגיטלי הזמין לצד שלישי.

אחריות מוגבלת

א. מובהר בזה ומודגש כי אין בתכנים הכלולים באתר זה, בכל פורמט שהוא, כדי להוות יעוץ כלשהו או/ו יעוץ משפטי, או תחליף ליעוץ שכזה, בכל נושא או תחום, לרבות כל הנאמר ומופץ במסגרת הקורסים, ההדרכות וההרצאות.

ב. כל התכנים המועברים ו/או הנמסרים באתר ו/או בקורס ו/או בדיוור הינם בגדר מידע כללי לצורך לימוד והעשרה ולא מהווים המלצות לפעולה ו/או יעוץ

ג.  coursepro.online מכללת לוסקי בע”מ אינם אחראים ולא יישאו בשום אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או במידע ו/או בהסתכמות על מידע כלשהו המועבר במסגרת הקורס.

ד. מכללת לוסקי בע”מ על כלל מנהליו, עובדיו, וצדדים שלישיים, פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבות ואינם אחראים לתכנים באתר ובדיוור.

ה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של מכללת לוסקי בע”מ בכל עילה שהיא לא תעלה על הסכום ששולם על ידי התלמיד ל  coursepro.online עבור השירות בתקופת המינוי.

לכניסה, לחץ כאן
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ